top of page

Roelofs Design - Interior / Furniture / Art

Artikel 1 - Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Roelofs Design, hierna genoemd opdrachtnemer, afgesloten leveringsovereenkomsten. Afwijkende bedingen binden opdrachtnemer slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

3. Degene met wie opdrachtnemer, een leveringsovereenkomst sluit, hierna genoemd koper, wordt geacht deze voorwaarden te hebben ingezien en aanvaard.

4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen

partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door koper aanvaard, dan heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Opdrachtgever kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 - Annulering en teruggave

1. Indien de koper de opdracht aan opdrachtnemer annuleert, is hij verplicht opdrachtnemer schadeloos te stellen door betaling van de door opdrachtnemer reeds gemaakte kosten, vermeerderd met 10% van de verkoopprijs.

2. Zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer mogen de goederen niet aan opdrachtnemer teruggestuurd worden. Eventuele kosten en risico van retourzending komen voor rekening van de koper.

3. opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien:

- De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen;

- De koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

- Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

4. Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. Indien de opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daarop door enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komende kosten van terugzending voor rekening van Roelofs Design.

8. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

9. De Ondernemer kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 3.7 en 3.8. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing voor producten: - die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, waaronder alle meubels en maatwerk tafels; - die duidelijk persoonlijk van aard zijn; - die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op voorraad producten, niet op maatwerk producten.

 

Artikel 4 - Prijzen

1. Indien niet anders is overeengekomen of uitdrukkelijk vermeld gelden de prijzen inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen en typfouten zijn voorbehouden. Prijzen zijn exclusief transportkosten tenzij is aangegeven dat deze inclusief zijn. Zie ook Artikel 7 lid 4.

2. Indien de koper na het sluiten van de overeenkomst bijzondere wensen schriftelijk kenbaar maakt ter zake van verpakking, wijze of termijn van aflevering en opdrachtnemer aan die wensen voldoet na schriftelijk akkoord, dan komende daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de koper.

 

Artikel 5 - Prijswijzigingen

1. Iedere na de datum van de offerte of prijsopgave van opdrachtnemer optredende of doorwerkende verhoging van enige de kostprijs beïnvloedende prijsfactor geeft opdrachtnemer tot aan de datum van het tekenen van de orderbevestiging door de koper het recht de met opdrachtnemer overeengekomen prijs van de door haar te leveren goederen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften. Nieuwe prijzen zullen worden meegedeeld aan koper.

2. Iedere na de datum van ontvangst van de door koper ontvangen orderbevestiging van opdrachtnemer optredende of doorwerkende verhoging van enige de kostprijs beïnvloedende prijsfactor betrekking hebbende op de voor productie noodzakelijke grondstoffen geeft opdrachtnemer het recht de met opdrachtnemer overeengekomen prijs van de door haar te leveren eindproducten dienovereenkomstig redelijkerwijs te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften. Dit artikel betreft uitsluitend inkoopsprijzen van grondstoffen betrokken van derden waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

3. In geval van een prijsverhoging zoals genoemd onder 5.2 zullen de nieuwe prijzen worden medegedeeld aan de koper, die alsdan gerechtigd zal zijn de koopovereenkomst te annuleren per aangetekend schrijven binnen 14 dagen volgend op de mededeling van de prijsverhoging, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de koper binnen deze termijn de overeenkomst niet heeft opgezegd, wordt hij geacht akkoord te gaan met de verhoogde prijzen.

 

Artikel 6 - Betaling en Eigendomsvoorbehoud

1. Betaling van de koopprijs is ter aller tijde per vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen.

2. Zolang hetgeen aan opdrachtnemer door de koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele renten en kosten, niet is voldaan, behoudt opdrachtnemer het recht van de door opdrachtnemer geleverde goederen met betrekking tot het verschuldigde tot zekerheid van betaling voor. Deze goederen zijn echter geheel voor risico van de koper. Zie ook artikel 11 lid 3 t/m 6.

3. Bij nalatigheid in de betaling is de koper in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd hem zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor het nog verschuldigde bedrag een rente te berekenen, welke gelijk is aan 2% cumulatief per maand van het verschuldigde bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Behalve de koopsom met de hiervoor omschreven rente is opdrachtnemer gerechtigd van de koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet- betaling van de koper zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval, waarin opdrachtnemer zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op minimaal 15% + BTW van de hoofdsom, met een minimum van €. 750,00.

5. Zakelijke kopers kunnen in overleg met en uitsluitend na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer goederen geleverd krijgen met een factuur, te voldoen strikt binnen de op factuur vermeldde termijn na levering. Consumenten ontvangen een factuur bij op datum van bestelling, welke  per direct dient te worden voldaan.

6. Indien de koper zijn verplichtingen op grond van enige overeenkomst met opdrachtnemer niet nakomt mag opdrachtnemer de nakoming van haar verplichtingen opschorten.

7. koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.

8. Alle door gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de koper alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9. Door gebruiker geleverde goederen, die ingevolge lid 3 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

10. koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de koper zich er jegens opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

11. Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

12. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling als volgt te geschieden:

a. 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst;

b. 50% bij oplevering of binnen veertien dagen na gereed melding van het product.

13. Bij de tweede termijn zal de opdrachtgever maximaal 5% van de totale aannemingssom kunnen inhouden tot zekerheid in verband met eventuele tekortkomingen, zoals vermeldt in artikel 12 lid 1. Dit ingehouden bedrag is opeisbaar zodra de opdrachtnemer aan bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 7 - Levering

1. De levertijd gaat in nadat de opdracht bevestiging is verzonden door opdrachtnemer aan koper en betaling door opdrachtgever is voldaan.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het wettelijk bepaald dat de koper de koop kosteloos en zonder ingebrekestelling mag ontbinden indien niet geleverd wordt binnen 30 dagen. Uitzonderingen hierop kunnen zijn in geval van grote opdrachten of piekseizoen drukte. In geval de levertijd afwijkt van de standaard wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld bij de opdrachtbevestiging.

3. Als moment van levering en moment waarop risico van de goederen overgaat naar koper geldt het moment waarop de te leveren goederen de fabriek of het kantoor of terrein van opdrachtnemer op weg naar de koper hebben verlaten of anderszins door opdrachtnemer aan de koper zijn verzonden of verstrekt.

4. De bestellingen kunnen door ons worden bezorgd, of worden opgehaald bij onze werkplaats. Voor bezorging worden bezorgkosten in rekening gebracht. Leveren van goederen is slechts gratis bij bepaalde aanbiedingen wanneer opdrachtnemer dat aangeeft

(zie ook Artikel 4 lid 1).

5. Wanneer koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt mag opdrachtnemer de nakoming van haar levering opschorten.

6. Aflevering geschied tot de erfgrens of voor de deur indien een goed toegankelijke verharde weg aanwezig is.

7. Hulp bij verder transport en of binnen brengen, ook d.m.v. takelen, gebeurt voor risico van de opdrachtgever ook als hiervoor materialen van opdrachtnemer worden gebruikt.

 

Artikel 8 - Garanties en aansprakelijkheid

1. opdrachtnemer garandeert gedurende zes maanden de kwaliteit van de door opdrachtnemer geleverde en geproduceerde goederen.

2. Indien de door opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de goederen ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.

3. opdrachtnemer mag verlangen dat het defecte product voor rekening en risico van de koper aan opdrachtnemer wordt teruggezonden teneinde opdrachtnemer in staat te stellen haar garantieverplichtingen na te komen. Verzending van het opnieuw afgestelde, gerepareerde of vervangende product aan de koper komt voor rekening van de opdrachtnemer.

4. Afzonderlijke verkochte losse onderdelen worden niet gegarandeerd en worden zonder enigerlei aansprakelijkheid van opdrachtnemer verkocht.

5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, de koper of derden aan de goederen wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken worden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze worden ver- of bewerkt op een ander dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, extreme regenval of temperaturen), werking van het hout, krimpen en uitzetten, vooral voor houten meubelen welke binnen geplaatst worden, et cetera.

6. Opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Roelofs Design terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

7. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de oplevering Roelofs Design wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het werk is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

8.  Roelofs Design dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

9.  Indien de reclame naar het oordeel van Roelofs Design juist is, zal Roelofs Design hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen die van toepassing zijn.
 

 

Artikel 9 - Klachten omtrent levering

1. Iedere levering is te beschouwen als op zichzelf staand, zodat reclames op een bepaalde levering betrekking hebbende geen invloed kunnen uitoefenen op welke andere levering en/of daaruit voor de koper voortvloeiende verbintenis(sen) dan ook.

2. Reclames, welke later dan 14 dagen na de leverdatum binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling genomen worden. koper wordt geacht bij levering de goederen te controleren op kwaliteit en / of kwantiteit en zichtbare gebreken, fouten of onvolkomenheden en deze schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Koper dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

3. opdrachtnemer beslist of de goederen ten aanzien waarvan een reclame gegrond is bevonden zullen worden vervangen of gerepareerd. Voor kleine beschadigingen is opdrachtnemer gerechtigd de klant te vragen dit zelf bij te werken. Opdrachtnemer stelt hierbij de klant in de gelegenheid door bijvoorbeeld lak per pakketdienst toe te sturen.

4. Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van eventueel overigens bestelde zaken.

5. De goederen mogen niet door de koper worden teruggestuurd of geweigerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Het verlenen van deze toestemming impliceert niet de erkenning dat de teruggezonden of geweigerde goederen een defect hebben of anderszins niet geschikt zijn.

6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

 

Artikel 10 - Wijzigingen

1. Aangezien het beleid van opdrachtnemer gericht is op voortdurende verbetering van haar goederen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor haar modellen te wijzigen, wanneer zij zulks gerechtvaardigd of noodzakelijk acht. opdrachtnemer is niet gehouden precies hetzelfde model te leveren in geval van bij bestellingen van goederen. Tevens kunnen wijzigingen worden doorgevoerd in een lopende opdracht wanneer opdrachtnemer dit noodzakelijk acht voor verbetering van het product.

 

Artikel 11 - Intellectueel eigendom

1. opdrachtnemer behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke.

2. Bij het niet tot stand komen van een overeenkomst na een vrijblijvende offerte wordt u geacht alle door opdrachtnemer gemaakte ontwerp tekeningen en verstrekte specificaties te retourneren aan opdrachtnemer; deze mogen niet aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd voor eigen gebruik of het laten uitvoeren van ontwerpen bij een andere leverancier dan opdrachtnemer.

3. Bij het verstrekken van afbeeldingen van de door opdrachtnemer geleverde producten door opdrachtgever aan opdrachtnemer doet deze afstand van het auteursrecht op deze afbeeldingen tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

4. De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in lid 2 van dit artikel, is ter zake van schadevergoeding aan opdrachtnemer een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van opdrachtnemer aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht van de stukken, zoals genoemd in lid 1. niet over.

 

Artikel 12 - Overmacht

1. Indien opdrachtnemer door overmacht niet kan leveren, d.w.z. elke omstandigheid welke opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden toegerekend, zoals stakingen, ziekte, natuurgeweld of doordat de leverancier van opdrachtnemer het desbetreffende (half)fabrikaat niet of niet langer levert, dan wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden indien de toestand van overmacht blijvend is. Daaronder begrepen overmacht die tijdelijk is doch waarvan vast staat dat die langer is dan 60 dagen zal duren of welke in feite langer dan 60 dagen heeft geduurd.

2. In andere gevallen van tijdelijke overmacht blijft de overeenkomst van kracht doch worden de verplichtingen van partijen opgeschort totdat de toestand van overmacht ophoudt te bestaan.

3. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13 - Persoonsregistratie

1. De persoonsgegevens die worden vermeld op de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging en/of factuur, dan wel door ons zijn verkregen uit hoofde van onze dienstverlening, worden opgenomen in de persoonsregistratie die ons bedrijf van onze klanten heeft.

2. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of voor andere (commerciële) doeleinden worden gebruikt dan die doeleinden die dienstig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

3. Persoonsgegevens worden bewaard om koper optimaal te voorzien van actuele productinformatie tot aan levering van de bestelde goederen en onze garantieverplichtingen jegens koper te kunnen nakomen.

 

Artikel 14 - Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen koper en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en koper is Nederlands recht van toepassing. Voor buitenlandse kopers bestaat de mogelijkheid echter een geschil voor te leggen aan een bevoegd rechter in het land waar koper domicilie heeft.

 

bottom of page